Oeuvre – Henry II Fix

omslagfix_3d

In een Leids veilinghuis trof schrijver Atte Jongstra drie kisten, waarin de geestelijke nalatenschap van de Zwolse burger Henry II Fix (1774-1844). Waarin een schitterend geschreven autobiografie, die alle trekken vertoont van een heuse roman. In deze levensbeschrijving betoont Fix zich een nauwgezet waarnemer van een turbulent tijdperk: de patriotten die komen en gaan, de Napoleontische bezetting, de komst der kozakken, de geestdrift tijdens Neêrlands herstel na 1813, de beroering rond de Tiendaagse Veldtocht en de Belgische afscheiding (1831). De belangstelling van Henry II Fix kent nauwelijks grenzen. Hij is een bevlogen amateur in bijna alles. Fix schrijft, dicht, tekent, componeert, ontwerpt theorieën, doet uitvindingen, en is ronduit visionair als het gaat om stadsontwikkeling, volksvoorspoed en vrede. Zo vinden we in zijn Avonturen bij voorbeeld moderne ideeën over toerisme, naast een vroege schets voor een Volkerenbond. Een ontroerende rode draad in zijn autobiografie vormt de levenslange verloving met de Weduwe Wilhelmina Wilders. Tragisch is Fix’ levenslange vete met de Zwolse Prins der dichters Rhijnvis Feith en diens navolgers, in de Avonturen ‘de strijd met de Feithen’ genoemd. Die strijd zal hebben versterkt wat Fix al van nature was: een buitenstaander. Naast zijn trouwe huisknecht was er vooral het papier als klankbord. Dat de werken van Fix nooit eerder boven water kwamen moet met zijn geïsoleerde positie hebben te maken. Soms lijkt het zelfs alsof hij (door de Feithen?) zorgvuldig uit de geschiedenis is weggewerkt.

Atte Jongstra was vanaf 2004-2007 werkzaam is als schrijver/gastarchivaris in Overijssel. Dankzij de toevallige veilingvondst was hij in staat bedoelde archieven uit te breiden met de ‘Collectie Henry II Fix’. De autobiografie De avonturen van Henry II Fix uit die collectie wordt nu door hem wordt gepubliceerd, voorzien van inleiding, noten en talloze illustraties. Honderddrieënzestig jaar na de dood van Henry II Fix is dat een daad van rechtvaardigheid.

terug_OEUVRE

  < vorige | volgende  >